(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ tư, 15/02/2023, 15:15 GMT+7

Xác định đồng thời ethylene oxide và 2-chloroethanol trong thực phẩm bằng sắc ký khí ghép khối phổ ba tứ cực kết hợp với chiết mẫu QuEChERS

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 310-322, 2022

Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7278192 | Online : 566