(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ sáu, 02/03/2012, 13:19 GMT+7

Một số quy định chung đối với sinh viên thực tập

Một số quy định chung đối với sinh viên có nhu cầu thực tập tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP.HCM
                   BỘ PHẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

QUI ĐỊNH CHUNG VỀ THỰC TẬP

I/ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỰC TẬP

 • Giấy giới thiệu của Trường/ Khoa
 • Đơn xin thực tập, nêu rõ thời gian xin thực tập, mục đích và nội dung xin thực tập
 • Bảng điểm quá trình học tập, xếp loại Khá trở lên

II/THỜI GIAN VÀ  KINH PHÍ THỰC TẬP

 1. Đề tài tốt nghiệp: nghiên cứu 1 phương pháp phân tích mới, do Trung tâm lựa chọn hoặc do sinh viên đề xuất, được Trung tâm chấp thuận

Đối với sinh viên Đại học

  • Thời gian: 3 tháng
  • Kính phí: 7.000.000đ/SV/đề tài

Đối với sinh viên Cao đẳng

  • Thời gian: 2 tháng
  • Kính phí: 5.000.000đ/SV/đề tài
 1. Thực tập tổng quát : về cơ cấu tổ chức phòng thí nghiệm (PTN), an toàn trong PTN, thao tác thí nghiệm, kỹ năng kiểm nghiệm viên…
  • Thời gian: 1- 2 tháng
  • Kính phí: 2.000.000đ/tháng/SV

III/ NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN THỰC TẬP

 • Tuân thủ các quy định về an toàn trong phòng thí nghiệm
 • Tuân thủ các nội qui, qui định cuả Trung tâm
 • Tuân thủ sự sắp xếp của Phòng chuyên môn về thời gian, công việc…trong suốt thời gian thực tập

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA PHÒNG CHUYÊN MÔN

 • Ôn lại những kiến thức cần thiết cho sinh viên
 • Hướng dẫn tài liệu tham khảo
 • Cử 1 cán bộ hướng dẫn đề tài hoặc các cán bộ hướng dẫn thực tập tổng quát
 • Hướng dẫn làm báo cáo cuối khóa về phần thực nghiệm tại Trung tâm

TP.HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2012
Giám đốc

(đã ký)
Chu Vân Hải

Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7278130 | Online : 554