(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ tư, 15/02/2023, 15:7 GMT+7

Xây dựng và thẩm định quy trình phân tích aflatoxin B1, B2, G1, G2 trong bột ăn dặm bằng kỹ thuật sắc ký lỏng siêu hiệu năng đầu dò huỳnh quang UPLC-FLD.

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - Tập 27, Số 1/2022- trang 77

Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7278336 | Online : 611